АНОНС НОВОСТИ

 

 

Правила проведения

Жаратылыстану-математика циклы пәндері бойынша Президенттік олимпиаданы, жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарын, орындаушылардың республикалық конкурстары мен кәсіби шеберлік конкурстарын ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 13 наурыздағы № 99 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 11 сәуірде № 7547 тіркелді

      «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабы 29) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Бекітілсін:
      1) Жаратылыстану-математика циклы пәндері бойынша Президенттік олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу қағидалары осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес;
      2) Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадаларды ұйымдастыру және өткізу қағидалары осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес;
      3) Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурстарын ұйымдастыру және өткізу қағидалары осы бұйрыққа 3-қосымшағасәйкес;
      4) Орындаушылардың республикалық конкурстарын ұйымдастыру және өткізу қағидалары осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес;
      5) Кәсіби шеберліктің республикалық конкурстарын ұйымдастыру және өткізу қағидалары осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес.
      2. Мектепке дейінгі және орта білім департаменті (Ж.А.Жонтаева):
      1) осы бұйрықты белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;
      2) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
      3. «Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадалар мен ғылыми жарыстар, орындаушылар мен кәсіби шеберліктің республикалық конкурстарын өткізу ережеcін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 668 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5100-мен тіркелген, «Заң газетінің» 2008 жылғы 28 қарашадағы № 182 (1408) санында жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр М.Н.Сарыбековке жүктелсін.
      5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
     
Министр                                    Б. Жұмағұлов

Об утверждении Правил организации и проведения Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, республиканских конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 марта 2012 года № 99. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 апреля 2012 года № 7547

В соответствии с подпунктом 29) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Правила организации и проведения Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Правила организации и проведения республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам, согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) Правила организации и проведения республиканских конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) Правила организации и проведения республиканских конкурсов исполнителей, согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) Правила организации и проведения республиканских конкурсов профессионального мастерства, согласно приложению 5 к настоящему приказу.
2. Департаменту дошкольного и среднего образования (Ж.А. Жонтаева):
1) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после прохождения государственной регистрации опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
3. Признать утратившим силу приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 668 «Об утверждении Правил проведения республиканских олимпиад и научных соревнований по общеобразовательным предметам, республиканских конкурсов исполнителей и профессионального мастерства» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5100, опубликованный в «Юридической газете» от 28 ноября 2008 года № 182/1582).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра М.Н. Сарыбекова.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
Министр Б. Жумагулов

Қазақстан Республикасы   
Бiлiм және ғылым министрiнің
2012 жылғы 13 наурыздағы 
№ 99 бұйрығына 3-қосымша

Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар
конкурстарын ұйымдастыру және өткізу
ҚАҒИДАЛАРЫ

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурстарын ұйымдастыру және өткізу қағидалары (бұдан әрі – Ғылыми конкурс) Ғылыми конкурстардың ұйымдастыру және өткізу тәртібін анықтайды.
      2. Ғылым мен техника бойынша Халықаралық жарыстардың (Intel International Science and Engineering Fair (бұдан әрі – Іntel ISEF)) Ғылыми конкурсы жыл сайын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) өткiзедi.
      3. Ғылыми конкурстың мақсаттары мен мiндеттерi:
      1) оқушылардың ғылыми-зерттеу және оқу-танымдық қызметін ынталандыру;
      2) ең талантты және дарынды жас зерттеушiлердi iрiктеу және оларға қолдау көрсету;
      3) Қазақстан Республикасының зияткерлік әлеуетiн қалыптастыруға ықпал ету.
      4. Әр секцияның сараптау комиссиясының (бұдан әрі - комиссия) құрамына ғылымның осы бағыты бойынша кемінде бес ғалым (маман) кiредi. Комиссияның құрамы Ғылыми конкурстың тиiстi кезеңiн ұйымдастырушы білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен бекiтiледi. Ғылыми конкурстың төртінші кезеңінің қазылар алқасын Министрлік бекітеді.
      5. Iрiктеу кезеңінiң комиссиясы осы Қағидаға 1-қосымшада көрсетілген бағалау өлшемдерi бойынша зерттеу жұмыстарын қарап, әрбiр жобаны рецензиялайды және республикалық кезеңге қатысушыларды анықтайды.
      6. Ғылыми конкурсқа:
      1) ғылымның осы саласындағы фактiлерді, оқиғаларды, құбылыстарды және бұрын танылмаған жекелеген қырларын жария ететін;
      2) мектеп тәжірибелерін жетiлдiруге, өндiрiстiк процестердiң тиiмдiлiгiн арттыруға ықпал ететiн практикалық міндеттерді шешуге жаңалықтар әкелетiн аппараттардың, модельдердің, құралдардың конструкциялары ұсынылған;
      3) әлеуметтiк-экономикалық проблемаларды шешуге бағытталған экономикалық-заңды негiзделген компьютерлiк модельдер және жобалар ұсынылуы мүмкін;
      4) жарысқа кәмелетке толмағандар үшiн рұқсат етiлмейтiн аспаптар пайдаланылған жағдайда, жануарларға қатігездік көрсетiлетiн, адам денсаулығы мен жануарлар үшiн зиян келтiретiн заттарды (улы, радиоактивтiк, канцорегендік және мутагендік әсері бар зерттелмеген биологиялық белсендi қосылыстар, адам және жануарлар үшін патогенді немесе шартты патогенді заттар, микроағзалар, вирустар, iшiмдiк, никотин) пайдалануға байланысты тәжірибелері бар жұмыстар жiберiлмейдi;
      5) республикалық жарыстарда бұрын қаралған және қорғалған жұмыстар Ғылыми конкурсқа қатысуға жіберілмейді.
      7. Зерттеу жұмыстарын ресiмдеуге қойылатын талаптар:
      1) жұмыс мәтiнi компьютерде басылып мынадай құрылымнан тұруы тиіс:
      титул парағы;
   мазмұны;
    абстракт (аннотация) қазақ немесе орыс тiлдерiнде (зерттеу жұмысының қай тiлде дайындалғанына байланысты), сондай-ақ ағылшын тiлiнде жазылады;
      кiрiспе;
      зерттеу бөлiмi;
      қорытынды;
      пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi;
      2) титул парағында мыналар көрсетiледi:
      жұмыс орындалған ұйымның толық атауы, қаласы, мектебi;
      автордың (бiрiккен автордың) тегi, аты, сыныбы;
      жұмыстың атауы;
      жұмыстың дайындалған бағыты, секциясы;
      жетекшiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты;
      қаласы (жарыстың өтетiн жерi), жылы;
      3) абстракт (аннотация) (250 сөзден артық емес) қамтылған жұмыстың қысқаша мазмұнын көрсетуі тиіс:
      зерттеудің мақсаты;
      гипотезасы;
      кезеңдерi, зерттеудiң реті;
      тәжірибенің әдiстемесi;
      зерттеудiң жаңалығы және дербестiк дәрежесi;
      жұмыстың нәтижесi және қорытындысы;
      нәтижелерді практикада қолдану салалары;
      4) кiрiспеде (екi беттен артық емес) мыналар келтiрiледi:
      таңдалған зерттеу тақырыбының өзектілігі, осы жұмыстың мақсаты (мiндетi);
      қойылған мiндеттердi шешу әдiсi қысқаша көрсетiледi;
      5) жұмыстың зерттеу бөлiмi (20 беттен артық емес) жеке тараулардан (параграфтардан) тұруы және мыналарды қамтуы мүмкін:
      осы жұмысты жүргізудің қажеттiлiгiне көз жеткiзуге және оның мақсатын (мiндетiн) құрастыруға мүмкіндік беретін таңдалған тақырып бойынша белгілі нәтижелерге талдама шолу жасау;
      қойылған мiндеттердi шешу әдiстерiн сипаттау;
      жұмыстың нәтижелері және оларды талқылау;
      суретті материалдар (сызбалар, кестелер, фотосуреттер және суреттер);
      6) пайдаланылған әдебиеттерге сiлтеменi төртбұрышты жақшада беру керек. Мәтiнде кездесетiн сiлтемелерде нөмiрлеу жүйесі болуы керек;
      7) қорытынды (бiр беттен артық емес) жұмыстың негiзгi нәтижелерi және олардың негiзiнде жасалған қорытындыларын, жұмыстың нәтижелерiн ғылыми және практикалық мақсаттарға пайдалану жөнiндегi ұсыныстарды қамтиды;
      8) пайдаланылған әдебиеттер жұмыс соңында жалпы тiзiммен мынадай тәртiпте берiледi:
      автордың тегi және қысқартылған аты-жөнi;
      мақаланың және журналдың аты (журналдағы мақалалар үшiн);
      журналдың, кiтаптың аты;
      басып шығарылған орны және баспасы (кiтаптар үшiн);
      басылған жылы, шығу нөмiрi, бетi;
      9) әрбiр жұмыста таңдалған тақырыптың өзектілігі, автордың жұмысқа сiңiрген жеке еңбегi, жұмыстың кемшiлiктерi және нәтижелерiн әрi қарай пайдалану жөнiндегi ұсыныстары көрсетілген жетекшiнiң пiкiрi қоса берілуі керек;
    10) төртiншi кезеңге (баяндамаға) 135х125 шаршы сантиметр көлемдегi стендке орналастыру үшін демонстрациялық материалдарды жасау ұсынылады.
      8. Стендтi рәсiмдеуге қойылатын талаптар:
      стендтiң жоғарғы жағына көлденеңiнен абстрактың, қатысушының атын, жасын, мектебiнiң, қаласының, облысының атын орналастыру қажет;
   стендтегi материалда нөмірленген кестелер, фотосуреттер, суреттер, диаграммалар енгізіліп, жұмыстың мазмұны, қорытындылары көрсетіліп, талғаммен ресiмделуі тиіс;
      мазмұнды дайындау кезiнде негiзiнен назарды жоба авторының алған нәтижелерiн көрсетуге аудару қажет.
      9. Ғылыми жетекшi алынған нәтижелердің нақтылығы мен дұрыстығын, жұмыстың диплом жұмыстарынан, магистрлік және кандидаттық диссертациялардан, ғылыми ұжымдардың есептерiнен көшiрiлген нәтижелерден тұрмайтындығын қамтамасыз етеді. Оқушы жаңа білім мен өз бетінше зерттеу қызметінің дағдыларын ала отырып, өз қолынан келетін жұмысты орындауы керек.

2. Ғылыми конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібі

      10. Ғылыми конкурс төрт кезеңде өткізіледі:
      1) бiрiншi кезең – мектепішілік, орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында өткізіледі;
      2) екiншi кезең – облыстық (Алматы және Астана қалаларының білім беру ұйымдары, республикалық білім беру ұйымдары мен «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымдары мәртебесi жағынан облыстық кезеңдермен теңестiрiледi);
      3) үшiншi кезең – iрiктеу кезеңi екі турда өтедi. Бірінші тур – бейiндiк пәндер бойынша тестiлеу, екінші тур – жобаны алдын ала сараптау;
      4) төртiншi (қорытынды) кезең – республикалық.
      11. Ғылыми конкурстың бірінші кезеңiн өткiзу мерзiмi облыстық, Астана және Алматы қалалары бiлiм басқармаларының бұйрықтарымен белгiленедi, сондай-ақ Ғылыми конкурстың екінші, үшінші, төртінші кезеңдерi Министрліктің бұйрығымен белгiленген мерзімде өткізіледі.
Ғылыми конкурс Осы қағидаға 2-қосымшағасәйкес жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурстары өткізілетін пәндер тізбесі бойынша өткізіледі.
    12. Ғылыми конкурстың бірінші кезеңіне оқушылардың ғылыми қоғамдарының немесе ғылыми жетекшiлерінiң ұсынуымен 8-11 сынып оқушылары қатыса алады.
      Зерттеу жұмысын екi оқушыдан артық орындауға болмайды.
    13. Екiншi кезеңге бiрiншi кезең жүлдегерлері қатысады, олар ғылыми жетекшiнiң пiкiрiн және ілеспе құжаттарды (өтiнiм, мектептiң есебi, зерттеу журналы) ұсынады.
      Зерттеу жұмыстарының тақырыптары «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығында (бұдан әрі – «Дарын» РҒПО) тиісті жылдағы 20 қыркүйектен кешiкпей тiркелуi тиіс.
      14. Ғылыми конкустың үшінші (іріктеу) кезеңiне қатысуға үміткерлер ретінде облыстық, Астана, Алматы қалаларының, РБҰ-ның, «НЗМ» ДБҰ-ның, «Дарын» РҒПО-ның «Жас ғалым» республикалық мектебiнiң жүлдегерлері әр секция бойынша бiр жобамен қатыса алады.
    15. Сараптамалық комиссия осы Қағидада мазмұндалған талаптарға сәйкес iрiктеу кезеңiн ұсынылған зерттеу жұмыстарын әр секция бойынша Ғылыми конкурстың төртінші кезеңiнiң қатысушыларын анықтайды.
      16. Үшінші кезең екi турда өткiзiледi:
      бірінші тур - бейiндiк пәндер бойынша тестiлеу. Екінші кезеңнiң қорытындылары хабарланғаннан соң, осы Қағидаға 2-қосымша негізінде тиісті сыныбы мен секциясына сәйкес осы пәнді тереңдетiп оқыту бағдарламасы бойынша бейiндiк пәннен тестiлеу өткізіледi.
      Әдiстемелiк кеңес дайындаған тестер орындауға 2 астрономиялық сағат берiлетiн 60 сұрақты (120 балл) қамтиды.
      Алдын ала сараптауға тестiлеудiң жалпы ұпай санынан 50%-дан төмен емес ұпай жинаған авторлардың зерттеу жұмыстары ғана жiберiледi. Iрiктеу кезеңiн қорытындылауда тестiлеуде алған ұпайлары қосылмайды.
      Командалық жұмыстар үшiн өту балы жұмыстың авторлары жинаған балдардың орташа арифметикалық саны болып табылады.
      Екінші тур – iрiктеу кезеңi бойынша сараптама комиссиясының жұмыстарды алдын ала сараптамадан өткізуі.
      Iрiктеу кезеңiнiң қорытындылары бойынша әр секция бойынша 36 жобаға дейін алынады.
      17. Төртінші кезеңге қатысушылардың тiзiмiн Министрлiк бекiтедi және бекiтiлгеннен кейін үш күн ішінде облыстық, Астана және Алматы қалаларының бiлiм басқармалары мен РБҰ, «НЗМ» ДБҰ-ның назарына жеткiзіледi.
      Iрiктеу кезеңiнiң қорытындылары бойынша апелляция Ғылыми конкурстың тиісті кезеңі аяқталған соң 1 күн ішінде өткiзiледi.
      18. Төртінші кезең – зерттеу жұмысын қорғау және осы Қағиданың 6-тарауының талаптарына сәйкес ресімделген стенд материалын ұсыну. Жұмысты қорғау кезiнде авторға (бiрiккен авторларға) баяндама үшiн 10-15 минут берiледi.
      Ғылыми конкурстың қорытындысы жұмыстардың алдын ала сараптауда алынған балдарын есепке ала отырып шығарылады.
      Республикалық кезеңнен кейiн апелляция Ғылыми конкурстың нәтижелері хабарланған соң 3 сағат ішінде жүргiзiледi.

3. Қорытынды ереже

      19. Мектепішілік, аудандық және облыстық (қалалық) Ғылыми конкурстың жүлдегерлерi бiлiм беру саласындағы жергілікті өкілдік және атқарушы органдардың дипломдарымен, грамоталарымен және жүлделерімен марапатталады.
      20. Республикалық кезең жеңiмпаздарының саны әр секция бойынша әр жоба бойынша Ғылыми конкурстың республикалық кезеңіне қатысушылардың жалпы санының 45 пайызын құрайды.
      Ғылыми конкурстың әр кезеңінің жеңімпаздары I, II және III дәрежелi дипломдармен марапатталады. Ғылыми конкурстың әр кезеңінің I, II және III дәрежелi дипломдар саны келесідей үйлесімдікпен анықталады: III дәрежелi дипломдармен жеңімпаздардың 50%-ы, II дәрежелi дипломдармен -30%-ы, I дәрежелi дипломдармен 20%-ы марапатталады.
      21. Егер бірнеше қатысушы жүлделі орындарды анықтау үшін қажетті төмен деңгейге сәйкес бірдей балл санын жинаған жағдайда, жүлдегерлер саны қазылар алқасының шешімімен көбеюі мүмкін.

Жалпы білім беретін пәндер   
бойынша республикалық ғылыми  
жоба конкурстарын ұйымдастыру 
және өткiзу қағидасына    
          1-қосымша          

«Қазақстан-2030» стратегиясын iске асыруда республиканың
экономикалық және әлеуметтiк-мәдени дамуының модельдерi» атты
республикалық жарыстарға ұсынылатын оқушылардың зерттеу жұмыстарын бағалау өлшемдері

1. Шығармашылық қабiлеттiлiгі (жеке жұмыс үшiн 30 балл, командалық жұмыс үшiн 25 балл). Егер жұмыс автор(лар)ы проблеманы шешудiң жаңа ғылыми тәсiлiн жасауда шығармашылық қабiлеттiлiк танытса, жеке жұмыс үшiн 25-30, командалық жұмыс үшiн 20-25 балл қойылады.
Егер автор(лар) мәлiметтердi талдаудың жаңа қондырғылар жасау немесе жаңа тәсiлiн қолдануда шығармашылық қабiлеттiлiк танытса, жеке жұмыс үшiн 20-25, командалық жұмыс үшiн 15-20 балл қойылады.
Егер автор(лар) мәлiметтердi өзiнше түсiндiруде шығармашылық қабiлеттiлiк танытса, жеке жұмыс үшiн 10-20, командалық жұмыс үшiн 10-15 балл қойылады.
Егер жоба реферативтi сипатта болса, 10 балға дейiн қойылады.
2. Ғылыми ойлау (жеке жұмыс үшiн 30 балл, командалық жұмыс үшiн 25 балл). Жекелеген өлшемдердің әрбiрі жеке зерттеу жұмысы үшін 3 балл және командалық зерттеу жұмысы үшiн 2,5 балл көлемiнде бағаланады.
Ғылыми жоба үшiн:
1) қарастырылып отырған проблема қаншалықты айқын және нақты ұсынылған;
2) жоспарланған ғылыми нәтиже алу мүмкiндiгi мол болуы үшiн шешетiн міндет қаншалықты айқын көрсетiлген;
3) міндетті шешудiң нақты жоспары бар ма;
4) міндетті шешуде ауыспалылықтар нақты анықталған ба;
5) автор нәтижелердi кезең-кезеңімен тексерудің қажеттiлiгiн (егер ол қажет болса) көре алды ма және оны дұрыс қолданды ма;
6) қорытындыны нақтылау үшiн мәлiметтер сәйкес таңдалған ба;
7) автор(лар) мәлiметтердiң қорытынды үшiн шектеулілігін мойындай ма;
8) автордың (команда) мәселенi шешуге кепiлдiк беретiн зерттеудiң келесi кезеңi турасында идеясы бар ма;
9) автор(лар) ғылыми әдебиеттерден немесе тек қана көпшiлiк әдебиеттерден дәйексөз келтіреді ме.
техникалық жоба үшiн:
1) жұмыс мақсаты қаншалықты айқын;
2) жаңалықтың әлеуетті тұтынушылары бар ма;
3) нәтиже өмiрде iске аса ма;
4) үнемдi орындалған ба;
5) әлеуетті тұтынушыға тиiмдi ме;
6) нәтиже түпкiлiктi қойылған мәселенi шешуде жетiстiкпен қолданыла ма;
7) техникалық шешiмнің шын мәнiнде алдыңғы белгілі нұсқаларымен салыстырғанда елеулi артықшылығы бар ма;
8) нәтиже нақты жағдайда тексерiлген бе;
9) зерттеудiң келесi кезеңiне байланысты мәселенi шешуге кепiлдiк беретiн автордың (команданың) идеясы бар ма;
10) автор(лар) ғылыми, әдебиеттерден немесе тек қана көпшiлiк әдебиеттен дәйексөз келтіреді ме.
3. Қолданылған зерттеу әдiстерiнiң тиiмдiлiгi (жеке жұмыс үшiн 15 балл, командалық жұмыс үшiн 12 балл). Егер зерттеу жұмысының автор(лар)ы жұмыс барысында бiлiмнің саласында мүлдем жаңа нәтижелер алуға мүмкiндiк беретiн қазiргi тиiмдi қондырғыларды немесе қазiргi теориялық әдiстердi пайдаланса, жеке жұмыс үшiн 10-15 балл, командалық жұмыс үшiн 10-12 балл қойылады. Егер зерттеудiң бұрынғы (ескірген) әдiстерiн пайдаланып, бiрақ жаңа нәтиже шығарылса жеке жұмыс үшін 5-10 балл, командалық жұмыс үшін 5-10 балл қойылады. Егер жұмыс реферативтi сипатта болса, 5 ұпайға дейiн қойылады.
4. Тақырыпты ашу дәрежесi (жете ашуы) (жеке жұмыс үшiн 15 балл, командалық жұмыс үшiн 12 балл). Бұл параметр үшiн баға жекелеген өлшемдер бойынша бағалар негiзiнде қойылады:
1) жұмыс жоспарланған деңгейге дейiн жеткiзiлген бе;
2) шешілетін проблема қаншалықты толық қамтылған;
3) қорытынды жекелеген тәжірибеге негiзделген бе, әлде қайталанған ба;
4) материал жобада қаншалықты айқын және нақты берiлген;
5) автор(лар) мәселенi шешудiң басқа тәсiлдерiн бiле ме;
6) автор(лар) зерттелiп отырған проблема бойынша ғылыми әдебиеттермен қаншалықты таныс.
Әрбір өлшем бойынша жеке жоба үшін ең көбі 2,5 балға дейін, командалық жұмыс үшін ең көбі 2 балл қойылуы мүмкін.
5. Шешендiк шеберлігі, ұсынылатын материалдың сапасы, айқындылығы (жеке жұмыс үшiн 10 балл, командалық жұмыс үшiн 10 балл). Бұл параметр үшiн баға жекелеген өлшемдер бойынша бағаларды ескере отырып қойылады:
1) автор(лар) жұмысты қандай дәрежеде айқын және ұтымды баяндай алады (3 балл);
2) баяндамада жоба материалы қандай дәрежеде толық баяндалған (2 балл);
3) жобаның негiзгi жерлерiн қаншалықты баса көрсете алған (1 балл);
4) жобада қолданылған тәжірибелік мәлiметтер қаншалықты нақты және айқын ұсынылған (1 балл);
5) жоба нәтижелерi қаншалықты айқын және нақты көрсетiлген (1 балл);
6) жоба нәтижелерiн стенд қаншалықты жақсы ұғындырады (2 балл).
6. Команда мүшелерiнiң үйлестiру деңгейi (тек командалық жұмыстар үшін) (барлығы 16 балл). Бұл параметр үшiн баға жекелеген өлшемдер бойынша бағалар негiзiнде қойылады:
1) жалпы жұмыста әр қатысушының мiндеттерi қаншалықты айқын және нақты белгiленген (4 балл);
2) команданың әр мүшесi команданың барлық жұмысымен қаншалықты таныс (3 балл);
3) аяқталған жұмыс команда мүшелерiнiң күш-жiгер үйлесiмдiгiн қаншалықты көрсеттi (3 балл);
4) команданың әр мүшесi жұмыс материалын қаншалықты жақсы баяндайды (3 балл);
5) берiлген жобаны командамен орындау қаншалықты қажет болды (3 балл) немесе бұл нәтижелердi жекелей алуға болатын ба едi (0 балл).
      (Әрбір өлшем үшін қойылатын барынша көп балдар көрсетілген)
      БАРЛЫҒЫ: 100 балл

Жалпы білім беретін пәндер   
бойынша республикалық ғылыми  
жоба конкурстарын ұйымдастыру 
және өткiзу қағидасына    
2-қосымша          
Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми
жобалар конкурстары өткізілетін пәндер тізімі
Бағыты                                     Пәні
1. Физика                                   Физика
2. Техника                                   Физика
3. Жер және ғарыш туралы ғылымдар               Физика
4. Математика                                    Математика
5. Қолданбалы математика                        Математика
6. Информатика                                         Математика
7. Экономика                                     Математика
8. Биология                                        Биология
9. Химия                                            Химия
10. Қоршаған ортаны қорғау және
адам денсаулығын сақтау                                      Биология
11. Тарих                                        Дүниежүзі тарихы және Қазақстан тарихы
12. Құқықтану                                               Дүниежүзі тарихы және құқықтану негіздері
13. Өлкетану                                 География және Қазақстан тарихы
14. Әдебиет                                 Қазақ әдебиеті және орыс әдебиеті
15. Этномәдениеттану                         Дүниежүзі тарихы және Қазақстан тарихы
16. Тіл білімі                                  Қазақ тілі немесе орыс тілі

ПРАВИЛА
организации и проведения республиканских конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам

1. Общие положения

1. Настоящие Правила организации и проведения республиканских конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам (далее - Научный конкурс) определяют порядок организации и проведения Научного конкурса.
2. Научный конкурс Международных соревнований по науке и технике (Intel International Science and Engineering Fair (далее – Intel ISEF)) проводится ежегодно Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерство).
3. Целями и задачами Научного конкурса являются:
1) стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности учащихся;
2) отбор и поддержка наиболее талантливых и одаренных юных исследователей;
3) содействие формированию интеллектуального потенциала Республики Казахстан.
4. В состав экспертной комиссии (далее - комиссия) каждой секции входят не менее пяти ученых (специалистов) по данному направлению науки. Состав комиссии утверждается приказом руководителя организации образования, организующей соответствующий этап Научного конкурса. Жюри четвертого этапа Научного конкурса утверждается Министерством.
5. Комиссия отборочного этапа, рассмотрев исследовательские работы по критериям оценки, указанным в приложении 1 к настоящим Правилам, рецензирует каждый проект и определяет участников республиканского этапа.
6. На Научный конкурс могут быть представлены работы:
a. освещающие факты, события, явления и отдельные, неизвестные ранее стороны в данной области науки;
2) представляющие конструкции аппаратов, моделей и приборов, вносящих новое в решение практических задач, содействующие совершенствованию школьных экспериментов, рационализации производственных процессов;
3) компьютерные модели и проекты с экономическо-юридическим обоснованием, направленные на решение социально-экономических проблем;
4) не допускаются к участию в соревнованиях работы с использованием аппаратуры, доступ к которой не разрешен для несовершеннолетних, где имеются эксперименты с жестоким обращением с животными и в которых используются вредные для здоровья людей и животных вещества (токсичные, радиоактивные, неизученные биологически активные соединения, обладающие канцерогенным и мутагенным действиями; вещества патогенные или условно патогенные для человека и животных; микроорганизмы, вирусы, алкоголь, табак);
5) не допускаются к участию на Научный конкурс работы, которые ранее рассматривались и защищались на республиканских соревнованиях.
7. Требования к оформлению исследовательской работы:
1) текст работы должен быть отпечатан на компьютере и содержать: 
титульный лист;
оглавление;
абстракт (аннотацию) на казахском или русском языке (в зависимости от того, на каком языке написана исследовательская работа), а также на английском языке; 
введение;
исследовательскую часть; 
заключение;
список использованной литературы;
2) на титульном листе указываются:
полное наименование организации, где выполнена работа, город, школа; 
фамилия, имя автора (соавтора), класс; 
название работы;
направление, по которому подготовлена работа, секция; 
фамилия, имя, отчество руководителя; город (где проводится соревнование), год;
3) абстракт (аннотация) (не более 250 слов) должен отражать краткое содержание работы, включая:
цель исследования; гипотезу;
этапы, процедуру исследования; методику эксперимента;
новизну исследования и степень самостоятельности; результаты работы и выводы;
области практического использования результатов;
4) во введении (не более 2-х страниц) приводятся: актуальность выбранной темы исследований, цель (задача) данной работы; кратко указываются методы решения поставленной задачи;
5) исследовательская часть работы (не более 20 страниц) может состоять из отдельных глав (параграфов) и содержать:
аналитический обзор известных результатов по выбранной теме, позволяющий увидеть необходимость проведения данной работы и сформулировать ее цель (задачу); 
описание методов решения поставленной задачи; результаты работы и их обсуждение;
иллюстративный материал (чертежи, графики, фотографии, рисунки.);
6) ссылки на использованную литературу следует давать в квадратных скобках. Нумерация должна быть последовательной, по мере появления ссылок в тексте;
7) заключение (не более 1 страницы) содержит основные результаты работы и сделанные на их основании выводы, рекомендации по использованию результатов работы в научных и практических целях;
8) использованная литература приводится в конце работы общим списком в следующем порядке: 
фамилия и инициалы автора;
название статьи и журнала (для журнальных статей);
название журнала, книги;
место издания и издательство (для книг);
год издания, номер выпуска, страницы;
9) каждая работа должна сопровождаться отзывом руководителя, в котором отражается актуальность выбранной темы, личный вклад автора в работу, недостатки работы и рекомендации по дальнейшему использованию результатов;
10) к четвертому этапу рекомендуется подготовить демонстрационный материал (к докладу) для размещения на стенде размером не более 135х125 квадратных сантиметров.
8. Требования к оформлению стенда:
в верхней части стенда по горизонтали необходимо поместить абстракт, имя участника, возраст, название школы, города, области;
материалы стенда должны отражать содержание работы, быть эстетично оформленными, включать графики, фотографии, рисунки, диаграммы, которые должны быть пронумерованы, выводы;
при подготовке содержания основное внимание должно быть уделено представлению результатов, полученных автором проекта.
9. Научный руководитель, утвержденный уполномоченным органом, обеспечивает достоверность и корректность полученных результатов, что работа не содержит результатов, переписанных из дипломных работ, магистерских и кандидатских диссертаций, отчетов научных коллективов. Учащийся должен выполнить посильную работу, приобретая новые знания и навыки самостоятельной исследовательской деятельности.

2. Порядок организации и проведения Научного конкурса

10. Научный конкурс проводится в четыре этапа:
1) первый этап - школьный, проводится в организациях образования, реализующих учебных программ среднего образования;
2) второй этап - областной (организация образований городов Астана и Алматы, республиканских организациях образования и автономные организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» приравниваются по статусу к областным этапам);
3) третий этап - отборочный, проводится в два тура. Первый тур - тестирование по профилирующему предмету, второй тур - предварительная экспертиза проекта;
4) четвертый (заключительный) этап - республиканский.
11. Сроки проведения первого этапа Научного конкурса определяются приказом областных, городов Астана и Алматы управлений образования, а также вторых, третьих и четвертых этапов Научного конкурса проводятся в сроки, установленные приказом Министерства. Научный конкурс проводится по перечню предметов, по которым проводятся республиканские конкурсы научных проектов по общеобразовательным предметам согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
12. На первом этапе могут принимать участие учащиеся 8-11 классов, по представлению научных обществ учащихся или научного руководителя.
Исследовательскую работу могут выполнять не более двух учащихся.
13. На втором этапе принимают участие победители первого этапа, которые предоставляют работы с отзывом научного руководителя и сопроводительными документами (заявка, отчет школы, журналы исследований).
Темы исследовательских работ должны быть зарегистрированы Республиканским научно-практическим центром «Дарын» (далее - РНПЦ «Дарын») не позднее 20 сентября соответствующего года.
14. Претендентами на участие в третьем (отборочном) этапе могут быть призеры областных, городов Астана, Алматы и РОО, АОО «НИШ», профильной школы «Жас ^алым» действующей в РНПЦ «Дарын» - не более одного проекта по каждой секции.
15. После экспертизы исследовательских работ, представленных на отборочный этап соответственно требованиям, изложенным в настоящих Правилах, экспертная комиссия определяет по каждой секции участников четвертого этапа Научного конкурса.
16. Третий этап проводится в два тура:
первый тур - тестирование по профилирующему предмету. После объявления итогов второго этапа, проводится тестирование по профилирующему предмету, по программе углубленного изучения данного предмета соответственно классу и секции согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
Тесты, составленные методическим советом, включают 60 вопросов (120 баллов), на выполнение которых отводится 2 астрономических часа.
К предварительной экспертизе допускаются только те исследовательские работы, авторы которых набрали не менее 50 % баллов от общего количества баллов за тестирование. При подведении итогов отборочного этапа баллы за тестирование не суммируются.
Для командных работ проходным баллом является среднеарифметическое количество баллов, набранных авторами работы.
Второй тур - предварительная экспертиза работ, которая проводится экспертной комиссией отборочного этапа.
По итогам отборочного этапа допускается по каждой секций до 36 проектов.
17. Список участников четвертого этапа утверждается Министерством и доводится до сведения областных, городов Астана, Алматы управлений образования и РОО, АОО «НИШ» в течение трех дней после утверждения.
Апелляция работ по итогам отборочного этапа проводится в течение одного дня после завершения соответствующего этапа Научного конкурса.
18. Четвертый этап - защита исследовательской работы и представление стендового материала, оформленных согласно требованиям главы 6 настоящих Правил. Во время защиты работы автору (соавторам) работы предоставляется 10-15 минут для доклада.
Итоги Научного конкурса подводятся с учетом баллов, полученных на предварительной экспертизе работы.
После республиканского этапа апелляция проводится - в течение 3-х часов после объявления результатов Научного конкурса.

3. Заключительное положение

19. Призеры школьных, районных и областных (городских) Научного конкурса награждаются дипломами, грамотами и призами местных представительных и исполнительных органов в области образования.
20. Количество победителей на республиканском этапе составляет 45 процентов от общего количества участников республиканского этапа Научного конкурса по каждому проекту по каждой секции.
Победители каждого этапа Научного конкурса награждаются дипломами I, II и III степени. Количество дипломов I, II и III степени на каждом этапе определяется исходя из следующей пропорции: 50 % от количества победителей награждаются дипломами III степени, 30 % - дипломами II степени, 20 % - дипломами I степени.
21. Количество призеров увеличивается по решению жюри в случае, если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, соответствующее низшему уровню, необходимому для определения призовых мест.

Приложение 1 к Правилам организации и проведения республиканских конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам
Критерии оценки
исследовательских работ школьников, представляемых
на республиканские соревнования «Модели экономического
и социально-культурного развития республики в свете стратегии «Казахстан-2030»

1. Творческая способност (30 баллов для индивидуальной работы, 25 баллов для командной работы) 25-30 для индивидуальной работы и 20-25 для командной работы выставляется, если автор(ы) работы проявляют творческую способность в разработке нового научного подхода к решениюпроблемы.
20-25 баллов для индивидуальной работы и 15-20 баллов для командной работы выставляется, если автор(ы) проявляют творческую способность к использованию новых подходов к анализу данных или новому использованию оборудования. 
10-20 инд. и 10-15 ком. выставляется, если проявляется творческая способность при интерпретации данных. 
До 10 баллов выставляется, если проект носит реферативный характер.
2. Научное мышление (30 баллов для индивидуальной работы, 25 баллов для командной работы) Каждый из отдельных критериев оценивается в пределах 3 баллов для индивидуальной работы и 2,5 баллов - для командной. для научного проекта:
1) насколько рассматриваемая проблема представлена ясно и однозначно;
2) насколько четко выделена решаемая задача, чтобы вероятность получения запланированного результаты была велика;
3) имеется ли четкий план решения задачи;
4) ясно ли определены и обозначены переменные в решении задачи;
5) увидел ли автор необходимость поэтапной проверки результатов (если таковая требуется) и правильно ли ее использовал;
6) адекватно ли выбраны данные, чтобы подтвердить заключение;
7) признает ли автор(ы) ограниченность данных для выводов;
8) есть ли у автора (команды) идея относительно следующего этапа исследований, гарантирующего решение проблемы;
9) цитирует ли автор(ы) научную литературу или только популярную. для технического проекта:
насколько ясна цель работы;
действительно ли имеются потенциальные потребители изобретения;
осуществим ли в реальности результат;
экономно ли выполнен;
приемлем ли для потенциального пользователя;
может ли результат успешно использоваться для решения конечной поставленной проблемы;
действительно ли техническое решение имеетсущественное преимущество по сравнению с предыдущими известными;
был ли результат проверен в реальных условиях;
есть ли у автора (команды) идея относительно следующего этапа исследований, гарантирующего решение проблемы;
цитирует ли автор(ы) научную литературу или только популярную.
3. Эффективность использованных методов исследования (15 баллов для индивидуальной работы, 12 баллов для командной работы). 
10-15 для индивидуальной работы и 10-12 баллов для командной работы выставляется, если автор(ы) использовали в процессе работы современное эффективное оборудование или современные теоретические методы, что позволило получить принципиально новые результаты в данной области знаний.
5-10 инд. и 5-10 ком. выставляется, если используются рутинные методы исследования, но также позволившие получить новые результаты; до 5 баллов выставляется, если работа носит реферативный характер.
4. Степень раскрытия темы (доскональность) (15 баллов для индивидуальной работы, 12 баллов для командной работы) Оценка за этот параметр выставляется на основании оценок по отдельным критериям:
доведена ли работа до запланированной стадии;
насколько полно охвачена решаемая проблема;
основаны ли заключения на отдельном эксперименте или на повторных;
насколько досконально и ясно изложен материал в проекте;
знает ли автор(ы) другие подходы к решению проблемы;
насколько автор(ы) знакомы с научной литературой по изучаемой проблеме.
За каждый из критериев может быть выставлено не более 2,5 баллов для индивидуального проекта и не более 2-х баллов - для командного проекта.
5. Ораторское мастерство, качество демонстрационного материала, ясность (10 баллов для индивидуальной работы, 10 баллов для командной работы). Оценка за этот параметр выставляется с учетом оценок по отдельным критериям:
насколько выигрышно и ясно автор(ы) докладывают работу - (3 балла);
насколько полно в докладе представлен материал проекта (2 балла);
насколько хорошо автор(ы) выделяют основные моменты проекта (1 балл);
насколько четко и ясно представлены экспериментальные данные, использованные в проекте (1 балл);
насколько четко и ясно выделены результаты проекта (1 балл);
насколько хорошо стенд поясняет результаты проекта (2 балла).
6. Уровень координации членов команды (только для командных работ) Всего 16 баллов Оценка по этому параметру выставляется на основании оценок по отдельным критериям:
1) насколько четко и ясно обозначены задачи каждого участника в общей работе (4 балла);
2) насколько каждый член команды знаком с работой всей команды (3 балла);
3) насколько завершенная работа отражает скоординированные усилия всех членов команды (3 балла);
4) насколько хорошо каждый член команды докладывает материал проекта (3 балла);
5) насколько было необходимо выполнять данный проект командой (3 балла) или можно было получить эти результаты индивидуально(0 баллов).
(указаны максимальные баллы, которые можно выставить за каждый критерий) 
ИТОГО: 100 баллов

Приложение 2 к Правилам организации и проведения Республиканских конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам

Перечень предметов,
 по которым проводятся республиканские конкурсы научных проектов по общеобразовательным предметам
Направление Предметы
1. Физика Физика
2. Техника       Физика
3. Науки о Земле и космосе     Физика
4. Математика Математика
5. Прикладная математика     Математика
6. Информатика      Математика
7. Экономика Математика
8. Биология     Биология
9. Химия Химия
10. Охрана окружающей среды и здоровья человека   Биология
11. История    Всемирная история и история Казахстана
12. Правоведения   Всемирная история и основы правоведение
13. Краеведение     География и история Казахстана
14. Литература      Казахская литература и русская литература
15. Этнокультуроведение    Всемирная история и история Казахстана
16. Языкознание   Казахский язык или русский языки

Наш официальный сайт

www.kostdaryn.kz  

План мероприятий РНПЦ "Костанай дарыны" на 2019 год

подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Костанайского района

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады по казахскому языку и литературе для учащихся 7-10 классов

подробнее

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Алтынсаринского и Сарыкольского районов

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады по географии для учащихся 7-10 классов

подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Мендыкаринского и Узункольского районов

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады Funny English для учащихся 2-4 классов

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады по истории Казахстана для учащихся 7-10 классов

подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Алиекольского, Карасуского и Нарузумского районов

Итоги дистанционной олимпиады по английскому языку для учащихся 7-10 классов

Итоги дистанционной олимпиады по русскому языку и литературе для учащихся 7-10 классов
подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов гг. Рудный, Лисаковск и Тарановского района

Итоги дистанционной олимпиады по математике для учащихся 7-10 классов

Итоги дистанционной олимпиады по страноведению "Around the world"  для учащихся 5-10 классов

РНПЦ "Костанай дарыны" 2006 © Все права защищены
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS